Photo Rating Website
Strona początkowa krzyżak E36 kratki VEMA KRUS Łódź KRS fi
kredyt na działalność gospodarczą dla bezrobotnych

aaaahaha . XDaaaa

Temat: Pomoc bezrobotnym w spłacie kredytu.
W "Gazecie Prawnej" z 18.06.09 czytamy, iż pomoc w spłacie kredytu może otrzymac:
1. Osoba, która została zwolniona z pracy, rozwiązano z nią umowę cywilnoprawną albo zlikwidowała działalnosc gospodarczą i nie zatrudniała pracowników po 1 lipca 2008 r.
2. Osoba, która sama nie zwolniła się z pracy albo pracodawca rozwiązał z nią umowę bez wypowiedzenia nie z jej winy.
3. Osoba, która ma inne mieszkanie lub dom jednorodzinny, do innego lokalu posiada jedno z praw spółdzielczych lub jest najemcą innego lokalu lub domu.
4. Osoba, która zarejestrowała się w urzędzie pracy jako bezrobotna i pobierała zasiłek.
5. Osoba, która jest współmałżonkiem, jeżeli między nią a jej mężem czy żoną istnieje wspólnośc majątkowa i jeżeli jedno z nich nie ma pracy.
6. Osoba, która złoży wniosek o wsparcie finansowe do starosty do końca 2010 roku.
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=2004Temat: Bariery malych iśrednich przedsiębiorstw
Bariery małych średnich przedsiębiorstw

Barierę rozwoju przedsiębiorstw w Polsce stanowi brak funduszy na ich modernizację i rozwój. Małe i Średnie Przedsiębiorstwa mają tendencję do finansowania rozwoju przede wszystkim własnych środków własne. Skłonność taką deklaruje ponad 90% firm z sektora MSP. Postawę taką wpływają na uwarunkowania makroekonomiczne, które określają rynkowe warunki funkcjonowania przedsiębiorstw, z drugiej natomiast czynniki wewnętrzne, w tym przede wszystkim wielkość majątku, jakim dysponuje przedsiębiorstwo. Czynniki te są istotne dla małych i średnich przedsiębiorstw dla zewnętrznych źródeł finansowania. W warunkach polskich dostęp taki jest ciągle ograniczony.
Małe średnie przedsiębiorstwa mają również ograniczony dostęp do kredytów bankowych. Sytuacja taka występuje zwłaszcza u małych przedsiębiorstw i tym bardziej osób rozpoczynających działalność gospodarczą. Głównymi przyczynami są brak historii kredytowej oraz wiarygodności kredytowej oznaczającej brak odpowiedniego zabezpieczenia kredytu. Barierą jest również złożoność wniosków kredytowych oraz stosowanie uproszczonych form opodatkowania, a tym samym prowadzenie uproszczonej księgowości. Aspektami warunkującymi rozwój sektora MSP w Polsce to słaby poziom i niedostatki infrastruktury, usług finansowych w małych i średnich miastach oraz chłonności rynków lokalnych. W związku z występowaniem bezrobocia, potencjał popytowy tych terenów staje się bardzo niski a przepływy zewnętrzne ograniczone .


Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=768


Temat: Bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw
Przeczytałem ostatnio że rozwój przedsiębiorczości staje się obecnie jednym z podstawowych kierunków działania w rozwiązywaniu problemu bezrobocia. Jest tylko jedno pytanie, a mianowicie jakie bariery pojawiają sie przed młodym człowiekiem który chce być przedsiębiorcą? Miałem ostatnio o tym na wykładach myśle ze moge tą informacją podzielić sie z innymi. Wykształcenie i przygotowanie zawodowe przedsiębiorców należy do grupy czynników, które mają największy wpływ na zdolność przedsiębiorstw do utrzymania się na rynku.
Bariery ekonomiczne powiązane z zakładaniem oraz prowadzeniem firmy to w szczególności:
- brak kapitału początkowego,
- utrudniony dostęp do środków finansowych wynikający z małej zdolności kredytowej,
- wysokie stawki za wynajęcie odpowiedniego lokalu,
- ograniczony dostęp do pełnej informacji o możliwościach uzyskania tanich kredytów na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
- długotrwałe procedury administracyjne,
- nieelastyczne prawo pracy,
- brak wykwalifikowanej siły roboczej,
- wysokie koszty pracy niezwiązane z płacami,
- nadmierna konkurencja innych firm,
- obniżanie cen przez firmy konkurencyjne,
- trudności w utrzymaniu płynności finansowej związane z opóźnieniami w ściąganiu płatności od kontrahentów
- niedobór własnych środków finansowych,
- skomplikowane przepisy prawne i podatkowe,
- wysokie obciążenia podatkowe, ZUS i inne ubezpieczenia. Jeżeli trzeba to jeszcze rozwinąć zachęcam do dyskusji

Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=856


Temat: Źródla wzrostu lub spadku wartości przedsiębiorstwa w Polsce w latach 2007 - 2008
Moim zdaniem sytuacja przedsiębiorstw na polskim rynku uległa poprawie. Świadczy o tym chociażby coraz większe zainteresowanie firm zagranicznych inwestowaniem. W ubiegłym roku odnotowano najwyższe od 9 lat tempo wzrostu gospodarczego w wysokości 6,1%. Temu zjawisku towarzyszył silny spadek bezrobocia - z 17,6 do 14,9%. W ubiegłym roku rozpoczęło działalność blisko 300 tys. podmiotów, o 36 tys. więcej niż rok wcześniej. Procesy rozwojowe w gospodarce korzystnie wpłynęły także na wyniki finansowe brutto przedsiębiorstw, które w porównaniu ubiegłymi latami zwiększyły się o blisko 30%. Największy wzrost przychodów odnotowano w budownictwie, ochronie zdrowia i hotelarstwie. W efekcie przedsiębiorcy chętniej niż dotychczas inwestują. Z pewnością dużą rolę odegrał napływ kapitału do Polski w latach ubiegłych. Istotny jest również fakt, iż Banki chętniej udzielają kredytów inwestycyjnych. Wielu przedsiębiorców skorzystało z dotacji unijnych. Ważną cechą dla wzrostu przedsiębiorstw jest umocnienie się złotego. Jak dotychczas w 2008 roku zbankrutowało mniej przedsiębiorstw niż w roku ubiegłym. Uważam, że ze względu na bardzo dużą konkurencję w bardzo kiepskiej sytuacji znajdują się właściciele małych firm (np. małych sklepików czy punktów usługowych).Należy dodać, że Rząd zapowiedział większe wsparcie dla gospodarki. Do 2013 r. rząd wesprze rozwój małych i średnich firm kwotą blisko 1,2 mld zł, a na tworzenie nowych miejsc pracy 1,5 mld zł – wynika z dokumentu Kierunki udzielania pomocy publicznej w latach 2007-2013 , przygotowanego przez Ministerstwo Gospodarki. Został on przyjęty przez Radę Ministrów 23 maja br.


Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=707


Temat: Ocena polityki rządu w stosunku do małych i średnich przedsiębiorstw
Małe i średnie przedsiębiorstwa mogą liczyć na pomoc w finansowaniu swojej działalności ze strony polskiego rządu. Istnieje wiele programów wsparcia dla MŚP, które oferują szeroki wachlarz form pomocy firmom, zarówno ze środków krajowych jak i zagranicznych. W Polsce funkcjonuje obecnie system wsparcia rozwoju przedsiębiorczości, który jest strukturą zaangażowaną w realizację programów mających na celu wzmocnienie tego sektora. Poziom centralny systemu stanowi Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jest ona rządową agencją odpowiedzialną za wdrażanie programów pomocowych na rzecz wsparcia przedsiębiorczości i rozwoju zasobów ludzkich. Agencja realizuje swoje zadania głównie poprzez udzielanie dotacji, różnego rodzaju usługi doradcze, ułatwianie dostępu do wiedzy i informacji itp. Pomoc dla sektora MŚP ukierunkowana jest w głównej wierze na sprostanie wymogom stworzenia zharmonizowanego systemu, który ma ułatwić dostęp dla MŚP do szerokiej oferty usług doradczych oraz wsparcia projektów inwestycyjnych. Niestety pomimo wsparcia, jakie udziela rząd nadal napotykamy na szereg barier, które często zniechęcają młodych ludzi do otworzenia własnego przedsiębiorstwa. Jednak nie należy się nimi martwić na zapas. Kiedy napotkamy na pewien problem, zawsze możemy zgłosić się do instytucji, która pomoże nam go rozwiązać. Polsce potrzebne są małe i średnie przedsiębiorstwa choćby ze względu na wysoki poziom bezrobocia w kraju. Własny biznes daje mnóstwo korzyści, chociażby możliwość samorealizacji i rozwoju własnych umiejętności. Myślimy sobie: „nie mam pieniędzy, bank nie udzieli mi kredytu, nie dam rady”. Jednak to przekonanie jest mylne. Jeżeli młody przedsiębiorca chce zdobyć pieniądze na założenie własnej działalności gospodarczej, powinien zapoznać się z programami pożyczek prowadzonymi przez organizacje mikropożyczkowe. W grudniu 2006r w Polsce działały 76 fundusze pożyczkowe. Jak widać wystarczy odrobina upory i trochę pewności siebie.
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=35


Temat: Czy jesteś za wprowadzeniem w szkole języka japońskiego?
Centralnie sterowana:
-wszystkie decyzje podejmowane są odgórnie przez organy władzy(rząd decyduje o ilości wyprodukowanych dóbr, o imporcie oraz eksporcie oraz o ich cenach i ilościach w sklepach)
-wszystkie firmy oraz przedsiębiorstwa są własnością państwa
I to w zasadzie takie najważniejsze.

A o Leszku masz ze ściągi bo mi się myśleć nie chce a zeszyty z pierwszej klasy są już w piwnicy xD
"Na plan składało się 10 ustaw uchwalanych przez sejm w grudniu i podpisanych przez prezydenta Jaruzelskiego 31 grudnia 1989 roku:
· Ustawa o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych. Likwidowała gwarancję istnienia wszystkich przedsiębiorstw państwowych niezależnie od ich wyników finansowych i efektywności produkcji oraz pozwalała na przeprowadzanie postępowania upadłościowego przedsiębiorstw nieefektywnych.
· Ustawa o prawie bankowym. Zakazywała finansowania deficytu budżetowego przez bank centralny i uniemożliwiała nieograniczoną emisję pieniądza bez pokrycia.
· Ustawa o kredytowaniu. Znosiła preferencje kredytowe dla przedsiębiorstw państwowych i wiązała stopę oprocentowania kredytów ze stopą inflacji.
· Ustawa o podatku od wzrostu wynagrodzeń. Ograniczała wzrost płac nominalnych w przedsiębiorstwach w stosunku do realnego wzrostu cen (wprowadzając tzw. popiwek).
· Ustawa o nowych zasadach opodatkowania. Wprowadzała jednolite zasady płacenia podatków we wszystkich sektorach gospodarki.
· Ustawa o działalności gospodarczej prowadzonej przez inwestorów zagranicznych. Zobowiązywała przedsiębiorstwa zagraniczne do odsprzedawania dewiz państwu po ustalonym przez bank centralny kursie, zapowiadała możliwość wywozu zysków za granicę i zwalniała przedsiębiorstwa z kapitałem zagranicznym od płacenia popiwku.
· Ustawa o prawie dewizowym. Likwidowała państwowy monopol w handlu zagranicznym i wprowadzała wewnętrzną wymienialność złotówki, a także zobowiązywała przedsiębiorstwa do odsprzedawania państwu zarobionych dewiz.
· Ustawa o prawie celnym. Wprowadzała jednakowe dla wszystkich podmiotów gospodarczych zasady clenia towarów importowanych.
· Ustawa o zatrudnieniu. Unieważniała ustawę o osobach uchylających się od obowiązku pracy oraz zmieniała zasady funkcjonowania biur pośrednictwa pracy.
· Ustawa o szczególnych warunkach zwalniania pracowników. Stwarzała nowe przepisy chroniące ludzi zwalnianych z pracy (zwłaszcza w drodze zwolnień grupowych), zapewniała odprawę finansową przy zwolnieniu i wprowadzała okresowe zasiłki dla bezrobotnych."

A gospodarka wolnorynkowa to już nie moja brożka.
Źródło: forum1lo.fora.pl/a/a,447.html


Temat: czynniki z prezantacji na zajęciach
Innowacje techniczne i organizacyjne

MOCNE STRONY:
-zróżnicowana struktura działowa przemysłu
-na terenie regionu krzyżują się ważne szlaki komunikacyjne
-wykorzystanie potencjału infrastruktury autostrady A-4
gęsta sieć połączeń drogowych i kolejowych
-przygraniczne położenie z Republiką Czeską oraz bliskoć granicy z Niemcami
-transfery: dochodów wiedzy i technologii pochodzących z migracji zarobkowej
-dostęp do zaranicznych rynków i wzorców produkcji, pracy oraz organizacji rzemiosła i usług
-rozwijające się szkolnictwo wyższe
-mały udział osób wykształconych w liczbie bezrobotnych
-rosnący udział młodzieży w szkoleniach w ramach inkubatorów przedsiębiorczości
-park naukowo-technologiczny wspiera działalność gospodarczą młodych przedsiębiorców
-wzrost zainteresowania korzystaniem z funduszy pomocowych, w tym funduszy strukturalnych
-rozpowszechniony dostep do internetu
-obecność stref ekonomicznych oraz ich korzystna lokalizacja
-perspektywa rozbudowy wybranych stref ekonomicznych
-znaczący wzrost liczby instytucji otoczenia biznesu na przełomie ostatnich lat


SŁABE STRONY:
-relatywnie wolne tempo wzrostu gospodarczego na tle kraju
-niedostatecznie rozwinięty, słaby sektor usług i handlu
-mały potencjał sektora wysokich technologii
-niski poziom przedsiębiorczości
-przeciętna atrakcyjność inwestycyjna
-niedobór znaczących inwestycji
-małe zainteresowanie regionem ze strony inwestorów zewnętrznych
-słaba promocja województwa
-niedostateczne funkcje metropolitarne aglomeracji opolskiej
-dysproporcje w rozwoju regionu w układzie przestrzennym
-bardzo niski poziom nakładów na działalność badawczo-rozwojową (B+R)
-słabe otoczenie biznesu, mało silnych organizacji wspierających rozwój gospodarki, słabe ośrodki innowacji
-niedostateczna ilość parków naukowo-technologicznych
-mała liczba inkubatorów przedsiębiorczości
-duży udział obszarów wiejskich i rolniczych
-utrudniony dostęp do preferencyjnych kredytów bankowych dla małej przedsiębiorczości
-nieadekwatne wykorzystanie internetu w celu ułatwienia pracy
wsłaba współpraca na szczeblu międzywojewódzkim
-trudnośći w pozyskiwaniu inwestorów w strefach ekonomicznych
-trudny dostęp do środków finansowych oferowanych przez te instytucje
-wysokie koszty usłu oraz niskie kompetencje instytucji otoczenia biznesu w obszarz innowacji
-niewystarczający dostęp do informacji w ofercie tych inwestycji
Źródło: ekonomiauo.fora.pl/a/a,714.html


Temat: Polacy mają coraz więcej pieniędzy?

ale ta sytuacja zmienila sie tylko i wylacznie dzieki ciezkiej pracy moich rodzicow. dzieki temu ze jak byli mlodzi to poswiecali czas na nauke a nie na chlanie vodki, a pozniej przez cale zycie ciezko pracowali. wiem jedno jesli ktos chce cos osiagnac, i wiele rzeczy poswieca zeby sukces osiagnac to go predzej czy pozniej osiagnie, przy czym musi rzeczywiscie sie poswiecic a nie tylko zwalac wine za wlasne porazki na supermarkety czy zlych imperialistow.

Hmmm, mam w swoim otoczeniu i bezrobotnych, i prowadzących własne firmy.
Ten bezrobotny to człowiek z wyższym wykształceniem, po studiach na Akademii Górniczo-Hutniczej. Od 5 lat nie ma pracy. Człowiek naprawdę wykształcony i pracowity. I co mu z tego, skoro huty padają jedna za drugą i nie ma dla niego pracy. Jak był młody, też nie chlał wódki, poświęcał czas na naukę a teraz nic z tego nie ma.

Drugi przykład. Małżeństwo w średnim wieku prowadzi swoją działalność gospodarczą. Mają sklep. I czasami przez miesiąc nawet na składki na ZUS nie zarobią. A składki płacić trzeba, niezależnie od tego, czy był dochód, czy nie. Też są bardzo pracowici, harują w tym sklepie od rana do nocy, starają się mieć jak najlepszy towar. I póki co nic z tego nie mają.

To nie jest wcale tak, że wystarczy być pracowitym i wykształconym, żeby człowiekowi się dobrze powodziło.

Nie jestem fachowcem od ekonomii, ale moim zdaniem w całym systemie prawno-podatkowym coś jest nie tak, skoro mając przykładowo zarobek 2000 zł. po zapłaceniu VAT, podatku dochodowego i ZUS nie zostaje człowiekowi nic.

I jak tu można mówić o wspieraniu drobnej przedsiębiorczości, tworzeniu nowych miejsc pracy jeśli haruje się tylko na podatki?

Nie wiem, jakie firmy czują poprawę systuacji ekonomicznej, ale te małe rodzinne firemki na pewno nie. Choćby nie wiem jak bardzo Ci ludzie byli wykształceni i pracowici.

Co do kredytów, wzięłam kredyt na kupno kawalerki, bo wolałam się zadłużyć niz bulić co miesiąc komuś do kieszeni za wynajęcie mieszkania. Spanie pod mostem też mi się nie usmiechało. Mieszkam już 3 lata i też do tej pory się urządzam, bo nie mam pieniędzy na kupno wszystkiego na raz. A więcej kredytu nie wezmę, bo nie będę miała jak spłacać.
Też jestem pracowita, nadal się czegoś nowego uczę, co mi się w pracy przyda. I co z tego? Pracuję na etacie, cały czas zarabiam tyle samo, ale moje realne dochody spadają. Na coraz mniej mi wystarcza, i już dawno zrezygnowałam z takich "luksusów" jak kupno książek czy chodzenie do kina.
Źródło: antidotum.org/index.php?showtopic=4142haha . XD

Designed By Royalty-Free.Org